Energiglas

Alla hus läcker energi. Om du har traditionella fönster läcker ca 35% av värmen ut den vägen.  Det finns dock en smidig och effektiv lösning på hur du kan öka komforten inomhus samtidigt som du sparar både energi och pengar genom att minska detta läckage – utan att  byta ut dina fönster mot nya. När man pratar om fönster och energibesparing tror många att man måste byta ut husets alla fönster. Det finns dock ett alternativ som är mycket billigare och ändå sparar lika mycket energi – fönsterrenovering med energiglas!

Bättre inomhuskomfort med mindre energi

Varje grad du sänker innetemperaturen medger en besparing på ca 5% av uppvärmningskostnaden.

Efter en fönsterrenovering med energiglas kan innetemperaturen normalt sett sänkas ett par grader med bibehållen innekomfort. Detta är möjligt tack vare att energiläckaget genom

När man renoverar äldre 2- eller 3-glasfönster till fönster med energiglas får man fönster som håller värmen kvar inomhus. Detta utan kostsamma fönsterbyten med ev. förändringar av fasaden som följd. Renoveringen gör helt enkelt dina gamla fönster lika vackra som förr,  men bättre och mer energibesparande!

Vanligt fönsterunderhåll med skrapning, kittning och målning bör utföras cirka vart 10:e till 15:e år, men sparar ingen energi. Att samtidigt förbättra fönst ren med energiglas sparar stora mängder energi till en mer kostnad som betalar sig relativt snabbt. Dessutom är det mycket billigare än att byta hela fönstret. Det gamla innerglaset tas bort. Energiglaset placeras i den befintliga fönster karmen där det gamla innerglaset har suttit. Fönster karmar, foder m.m. förblir orörda och fasaden in takt. På detta vis minskas fönstrets ener giläckage med ca 50%.

Öppningsbara eller fasta fönster

Du väljer själv om fönstren ska vara öppningsbara eller fasta efter renoveringen. I det senare fallet byggs fönstret om till ett fast parti med högvärdiga energiglas. Metoden passar väldigt bra till balkongpartier och stora fönsterbågar. Det är också en lämplig åtgärd vid fönster på låg höjd där man kommer åt att putsa glasen utifrån. Fördelarna med fasta bågar är bl.a. mindre ytor att putsa och ökad säkerhet.

Energieffektivt
Renovering med energiglas ger en halvering av U-värdet jämfört med gamla fönster till betydligt lägre kostnad än byte till nya.

ESS_PasteBitmap00011

ESS_PasteBitmap00021

Vad är U-värde?

U-värdet är ett mått på fönstrets isoleringsförmåga. U-värdet anger hur många Watt värme som fönstret ”läcker” per kvadratmeter, per grads temperaturskillnad mellan inne och ute. Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga! Äldre 2-glasfönster med karm och båge av trä  har ett U-värde på cirka 2,8. Med energiglas kan det förbättras till 1,2 och med dagens isolerrutor kan U-värdet i bästa fall komma ned till 0,9. Energiläckaget genom fönstren kan genom fönsterrenovering reduceras från en tredjedel till i bästa fall mindre än hälften jämfört med befintliga fönster.

Ungefärliga U-värden
Yttervägg: 0,2–0,4
Nya Energifönster: 0,9–1,0
Renoverat med Energiglas: 1,2–

Nyckeltal – energiglas
Energianvändning i ett ”standardhus” beräknas till ca 180 kWh/m2 och år, exklusive hushållsel. Cirka 75% av detta går åt till upp värmning och ventilation, vilket mot svarar 135 kWh/m2 och år. Resterande 25% anv änds till varmvatten och hushållsel.

Exempel:

Ett hus i mellansverige har en total boende och uppvärmningsyta om 150m2.  Energianvändning för värme och ventilation: 135 kWh/m2 x 150 m2 = 20.250 kWh/år Av detta beräknas att 35% försvinner ut genom husets fönster.

Totalt värmeläckage genom fönster:
20.250 kWh x 0,35 = 7.087 kWh
Om fönstren renoveras med energi glas och samtidigt tätas ordentligt kan värmeläckaget genom fönstren i stort sett halveras!

7.087 x Energibesparingen blir då: 0,5 = 3.543 kWh/år